สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2567 และวันที่ 27-28 มกราคม 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบของการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 ในเขตพื้นที่ จำนวน 4 อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ได้แก่ 1) อศจ.เชียงราย 2) อศจ.พะเยา 3) อศจ.แพร่ และ 4) อศจ.น่าน