สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และระบบบริหารงานบุคคล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และ ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และระบบบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดบทเรียน ประสบการณ์สถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการผลิต และพัฒนาครูอาชีวศึกษา  2) พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาบนฐานสมรรถนะ (Competency-based) ในกลุ่มสาขาอาชีพสำคัญ 3) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และระบบบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมสำหรับระบบอาชีวศึกษาของไทย และ 4) จัดทําข้อเสนอการพัฒนาสถาบันต้นแบบ/หลักสูตรการผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา บนฐานสมรรถนะ (Competency-based) เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2