สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดยนายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักกกระหน้าพระบรมสาทิส ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทน จากหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจัวหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธี สำหรับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงค์ จักรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมา