สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

06-08-2566 ภาพบรรยากาศ การฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีแก่ ว่าที่บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ทุกท่าน