สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

พิธีลงนามส่งมอบและรับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีพิธีลงนามส่งมอบและรับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมี นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นผู้รับมอบ และ รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้ส่งมอบภายหลังเสร็จสิ้น นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้คัดเลือกวิทยาลัยเทคนิคพะเยาซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งเดียวในภาคเหนือเข้าร่วมโครงการการรับมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สถานีประจุไฟฟ้าขนาด 10 kw และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 15 คัน ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการบูรณาการในการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจและเข้าถึง เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาต่อไป