สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ผอ.บุญธรรม ลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตาม และประเมินการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมหนุนเสริม ร่วมลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตาม และประเมินการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ ห้องประชุม 124 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่