สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ ระยะที่ 2

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมน่านนที ตึกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยนายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะที่ 2 “การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด” โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นำโดย นางจงประนอม ศรีพรหมมา ประธานคณะกรรมการฯ นายโททท อัคคพงศ์พันธุ์ , นายนิมิต รัศมี , และนายเสกสรร ปันดอนตอง กรรมการและเลขานุการ เป็นทีมกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สอน.2 และ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อนำมาแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต่อไป