สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธาน การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมโกศัยนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีวาระในการพิจารณา 3 เรื่องได้แก่ ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปฏิทินกำหนดการสรรหารองผู้อำนวยการ สอน.2 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 การอนุมัติผลการเรียนและคะแนนเฉลี่ยสะสมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียน ที่1/2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นที่ 2