สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อศจ.แพร่

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็น ประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ 108 อาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาตนเองโดยการนำทักษะการเรียนรู้ ความสามารถ มานำเสนอในรูปแบบชิ้นงาน นวัตกรรม ผลงานด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง ก่อนออกไปสู่สถานประกอบการและได้นำเอาความรู้ ความสามารถ ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนและสังคมเป็นลำดับต่อไป
สำหรับการแข่งขันดังกล่าว อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้รับความร่วมมือจากมีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ซึ่งแต่ละวิทยาลัยได้ทำการคัดเลือกผลงานแต่ละประเภทเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯมาทำการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยในครั้งนี้จะทำการคัดเลือกทีมตัวแทน นักเรียน นักศึกษาและผลงาน เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ไปทำการแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป
นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันดังกล่าวถือเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมการในการจัดการเรียนการสอนทางด้านสายอาชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและประสบการณ์ด้านต่างๆ รู้จักคิด วิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้แก้ปัญหาในการเรียนต่อหรือ การทำงานต่อไปได้ ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ยินดีสนับสนุนการการจัดการศึกษาทางด้านสายอาชีวทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และ ระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่หน่วยงานและสถานประกอบการที่มีคุณภาพต่อไป