244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรเกษตรกรบนพื้นที่สูง – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรเกษตรกรบนพื้นที่สูง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรเกษตรกรบนพื้นที่สูง (อ.งาว จ.ลำปาง และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย) ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวทางบูรณาการร่วมกันหลายองค์กร เพื่อลดช่องว่างและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร เกษตรกร ชนเผ่าชาติพันธ์ บนพื้นที่สูงของจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู อดีตผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพบก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแกนนำหลักในการบูรณาการโครงการนี้ ในที่ประชุมได้มีตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 1) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 4) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5) องค์การบริหารส่วยตำบลศรีถ้อย และ 6) อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2