สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบัน ครั้งที่1/2562 (11)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันฯ พิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสถานศึกษา โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะกำหนดจัดโครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ โครงการประชาสัมพันธ์ การเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โครงการสำรวจความต้องการของอาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการแนะแนวแนะนำการเรียนปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละจังหวัด โครงการอบรมรองฝ่ายวิชาการ 22 วิทยาลัย ในสังกัดสถาบันฯ และโครงการอบรมการเขียนรายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ Project นักศึกษา โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวจะดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาครู บุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป