สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ 1) เพื่อพิจารณาเรื่องการขออนุญาตรับนักศึกษาเพิ่ม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2) เพื่อพิจารณาผลการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 3) เพื่อพิจารณาผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสม การให้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเกียรตินิยมอันดับสอง ประจำปีการศึกษา 2566 และ 4) เพื่อพิจารณาผลการทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ, ผลประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลฯ และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีฯ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ