270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2563 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการอนุมัติผลการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ แนวปฏิบัติการสอบมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาประดับปริญญาตรีฯ และการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย เพื่อขออนุมัติจากสภาสถาบันฯ และประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลำดับต่อไป