สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2562 (12) โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) และนักศึกษาตกค้าง (รหัส 89) ภาคเรียนที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561 รวมถึงวาระอื่นๆเสนอเพื่อทราบ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่
โดยในปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 272 คน จาก 6 สถานศึกษา 10 สาขาวิชา 17 หลักสูตร