สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการพิจารณายกร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวเปิด การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการพิจารณายกร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2557 เป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ทั้งนี้การดำเนินการยกร่างปรับปรุงข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้เป็นปัจจุบันและมีเนื้อความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ