244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเหนือ 2 โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานคณะกรรมการ 2) นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นรองประธานคณะกรรมการ 3) นายจรัสพงษ์ วรรณสอน อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นกรรมการ 4) ดร.บรรจง ไชยรินคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ และ 5) ดร.คำนึง ทองเกตุ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติการพิจารณาทุนการศึกษาฯ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ให้กับ 1.นายปองพล ภูริอนันท์ตระกูล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน และ 2.นายอภิสิทธิ์ อินใจ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่