สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระสำคัญคือ เพื่อพิจารณาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ