สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความถูกต้องผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความถูกต้องผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาผลการเรียนและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ทล.บ. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ/ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล การทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (3 มาตรฐาน) นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทล.บ. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโกศัยนคร อาคารสถาบันฯ