สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระบบ Video Conference

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง Smart classroom วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรให้ตรงการเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการที่มีมาตรฐานในทิศทางเดียวกันโดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม พร้อมกันนั้นสถาบันฯ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดประกวดผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2563 ในรูปแบบใหม่ ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน