สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 9/2561 มีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ คือ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เข้าเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐใน 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จำนวน 22 สถานศึกษา เข้าเป็นส่วนราชการสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 แล้ว จำนวน 9 สถานศึกษา ยังไม่ได้เข้าร่วม 13 สถานศึกษา