สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯนอกสถานที่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562(50)

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดประชุมกรรมการสภาสถาบันฯนอกสถานที่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562(50) มี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ 9 แห่ง เข้าร่วมประชุมด้วย มีวาระสำคัญ คือ 1)พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และ 2)การเตรียมความพร้อม การประชุมทางวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมระดับชาติฯ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จัดโครงการและพื้นที่รับเสด็จ ด้วย