ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ผลการประกวดบทความ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565