สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เดินหน้าเร่งสนับสนุนผู้เรียนสายอาชีพ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สำหรับกิจกรรมการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจ กฏระเบียบ ข้อบังคับ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นหน่วยงาน ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แก่วิทยาลัยในสังกัดที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพมาตรฐานและร่วมพัฒนาผู้เรียนออกสู่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ยังขาดแคลนกำลังคนที่มีทักษะฝีมือ ความสามารถ และความชำนาญ
ในสาขาอาชีพเฉพาะ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีวิทยาลัยในสังกัด 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กว่า10 สาขาวิชา มีโครงการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ อาทิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน บริษัทหลวงพระบางทราเวล บริษัทอาร์ซีฟาร์ จำกัด บริษัท ซีพีออล์ และบริษัทสยามซีเนเตอร์ จำกัด อีกทั้งยังมีโครงการความร่วมมือ ในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน และมีแนวโน้มในการเปิดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มจำนวนผู้เรียนก็สำคัญ ในปีที่ผ่านมาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีผู้เรียนสำเร็จการศึกษา และพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 267 คน ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ในปีการศึกษา 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 มีจำนวนผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 239 คน เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและเพื่อสร้างจิตอาสาแก่ผู้เรียนอาชีวะ จึงได้มีการจัดปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี
Photo by อ.อรุณ /สอน.2