สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับคัดเลือกให้รับโล่ผู้ทำคุณูปการฯ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีเปิดและพิธีมอบโล่ผู้ทำคุณูปการเนื่องในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับคัดเลือกให้รับโล่ผู้ทำคุณูปการฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายไพโรจน์ พอใจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2) นายอุทัย สุมามาลย์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และ 3) ดร.คำนึง ทองเกตุ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย