สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย ผอ. บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผอ.สมคิด จีนจรณยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผอ.สาธิต สุทธธง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อรับทราบสภาพปัจจุบัน ผลสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค แลาะแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี