สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มีนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยนายพยุงศักดิ์ ครเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และจากสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นำโดยนางสาวมลฤดี ทำสุนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในระหว่างการตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดเชียงราย-พะเยา ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2561) เพื่อให้สถานศึกษา ได้รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ รวมถึงรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ต่อไป