สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเหอเป่ย และ บริษัทถัง ประเทศจีน

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 นายมนูญ ใยบัวเทศ กรรมการสภาสถาบันฯ นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายพร้อมด้วยคณะครู บุคคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเหอเป่ย และ บริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็ดดูเคชั่น ประเทศจีนในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องเทคโนโลยีการท่องเที่ยว อาคาร 8 ชั้น 5 จากนั้นร่วมพิธีเปิดป้ายเส้นทางสายไหมเยียนเจ้า ณ ศูนย์ภาษาจีน อาคาร 8 ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สืบเนื่องจากการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา กับสถานศึกษาในมณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน เมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นสถานศึกษานำร่องในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิวุฒิ หมายถึงผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ในประเทศไทย และได้รับวุฒิการศึกษาจากประเทศจีน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพและภาษาจีนมากขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ดำเนินการนำร่องเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว ในสาขาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่างดีเยี่ยม และในครั้งนี้คาดว่าจะมีนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเหอเป่ย จำนวน 20 คน สำหรับผลการคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวทางสถาบันฯจะดำเนินการรายงานต่อไป