สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน “การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน “การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ในโครงการมีการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “เป็นคนดีคนเก่ง” ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติต่อไป