สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2”

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมน่านนที สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการทำโจทย์วิจัยแก่บุคลากรสังกัดสถาบันฯ มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2566 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร