สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 5 “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)” 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกศัยนคร นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระยะที่ 5 “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)”  วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีฯ สามารถจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (คอศ.1)  ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 มีกำหนดการจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร