สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงาน และวางแผนการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการฯ โดยจะดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ต่อไป