สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 และเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อมอบหมายหน้าที่คณะทำงานสถาบันฯ และวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ