สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงาน และวางแผนการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 22 มีนาคม 2566