สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ คือ พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ที่ประชุมได้มีการหารือและปรับแก้ให้หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ ในแต่ละสถานศึกษามีรูปแบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน