สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ตามมาตรา 38 ค (2), ผู้อำนวยการสำนัก และนักวิชาการในสถาบันการอาชีวศึกษา 2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง สอศ. กับ บริษัท Schneider Electric Foundation 3) การจัดทำข้อเสนอ ข้อวิเคราะห์กลั่นกรองเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา 4) การพิจารณาให้มีการจัดสรรงบประมาณผลผลิตปริญญาตรี โครงการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ 5) การรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม