สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมหารือการส่งเสริมสนับสนุนครู/อาจารย์ ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมสนับสนุนครู/อาจารย์ ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หลักสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้แทนจากคณะฯ มาให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้แก่ 1) รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2)ผศ.ดร. ชูชัย สุจิวรกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 3) ดร. ธีระวุฒิ มูฮำหมัด เลขานุการหลักสูตร ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา 4) ผศ.ดร. ภาสพิชญ์ ชูใจ มิเชล หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า และ 5) อาจารย์อินทร์ธิรา คำภีระ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ฯ