สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2566 จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) รับทราบปฏิทินการดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 2) รับทราบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 3) รับทราบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และ 4) รับทราบการดำเนินโครงการประกวดและแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ