สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมสร้างความเข้าใจระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ วาระเร่งด่วน “การประชุมสร้างความเข้าใจระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไปนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาทุกแห่ง จึงมีความประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคในวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการบริหารจัดการสถาบันฯกับวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญ คือ การเพิ่มงานในฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย จำนวน 2 งาน ได้แก่ คณะวิชาหรือภาควิชา และ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ