สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสู่มาตรฐานอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ จากวิทยากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ