สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระสำคัญได้แก่ 1) การรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายวิชาชีพสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (เพื่อแก้ปัญหางบลงทุน) และ 3) ผลการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการสร้างความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ อาชีวศึกษาภาค และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัด (ศพอ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม