สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาและแนวปฏิบัติในการอนุมัติหลักสูตรของระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกัน