สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมี นายจรัสพงษ์ วรรณสอน รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ไปใช้ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการของสถาบัน และเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อพิจารณาต่อไป