สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการประชุมมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ 1) พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 จำนวน 4 หลักสูตร  2) พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567 3) พิจารณา ร่าง ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 และ 4) เพื่อพิจารณาปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567