สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2566 โดยนายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม ในการนี้มีวาระการประชุมสำคัญคือ 1) รับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ OBE 2) รับทราบสรุปรายชื่อหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และ 3) พิจารณาผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2