สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระสำคัญคือ 1) ทราบคำสั่งสถาบันฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 2) ทราบปฏิทินการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566 3) ทราบ (ร่าง) ประกาศสถาบันฯ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2567 4) ทราบพิจารณาผลการเรียนและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ทล.บ. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และเพื่อพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ/ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล การทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (3 มาตรฐาน) นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ทล.บ. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ