สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลซึ่งสมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลซึ่งสมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวาระสำคัญได้แก่ 1) เพื่อทราบการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลซึ่งสมควรได้รับการพิจารณา ให้ได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565 และ 2) เพื่อพิจารณาการดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมทั้งปวง ตามคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งสมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ