สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. รศ. ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ ได้แก่ 1) การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน 2) การเพิ่มจำนวนผู้เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  และ 3) พิจารณาผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสม, ผลการทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ, ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล และผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2