สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อทราบแผนการปฏิบัติงานในการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2567 2) เพื่อพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 และ 3) เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ