สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 5/2565 โดยมีวาระพิจารณา ได้แก่ พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภายหลังการการประชุมมีการมอบของที่ระลึกให้กับนายทวีผล แปงณีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายในโอกาสเกษียณอายุราชการ  และนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในโอกาสย้ายเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง