สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2566 (14) โดยมีวาระสำคัญคือ 1) เพื่อทราบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 2) เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 3) เพื่อพิจารณาผลการศึกษาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และ 4) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ